Danh mục hướng dẫn

STT
Tiêu đề
Sửa
Xóa
1
Đăng ký tài khoản
2
Đăng nhập cho tổ chức cá nhân
3
Nộp hồ sơ trực tuyến
4
Quản lý hồ sơ
5
Bổ sung hồ sơ
6
Cập nhật tài khoản
7
Tiếp nhận hồ sơ trực tuyến
8
Tình trạng hồ sơ
9
Thống kê tình hình xử lý hồ sơ
10
Hướng dẫn thu hồi xử lý
11
Hướng dẫn trả kết quả
12
Hướng dẫn xuất phiếu
13
Hướng dẫn xử lý hồ sơ
14
Hiệu chỉnh thành phần hồ sơ khi nộp
15
Hiệu chỉnh mã hồ sơ
16
Góp ý hồ sơ
17
Đính kèm file khi xử lý hồ sơ
18
Chọn tệp đính kèm gửi tổ chức cá nhân
19
Chọn lại thành phần hồ sơ đã nộp

Hướng dẫn tổ chức, cá nhân

HƯỚNG DẪN Đăng ký tài khoản
HƯỚNG DẪN Đăng nhập cho tổ chức cá nhân
HƯỚNG DẪN Nộp hồ sơ trực tuyến
HƯỚNG DẪN Quản lý hồ sơ
HƯỚNG DẪN Cập nhật tài khoản