Kết quả phân loại giải quyết TTHC
STT
Tên văn bản
Ngày đăng
Người đăng
Xem
1 Kết quả đánh giá, phân loại việc giải quyết TTHC năm 2021Portal Admin
2 Kết quả đánh giá, phân loại việc giải quyết TTHC Quý III năm 202203/10/2022Portal Admin
3 Kết quả đánh giá, phân loại việc giải quyết TTHC Quý II năm 202206/07/2022Portal Admin
4 Kết quả đánh giá, phân loại việc giải quyết TTHC Quý I năm 202231/03/2022Portal Admin
5 Kết quả đánh giá, phân loại việc giải quyết TTHC Quý III năm 202111/10/2021Portal Admin
6 Kết quả đánh giá, phân loại việc giải quyết TTHC 6 tháng đầu năm 202130/07/2021Portal Admin
7 Kết quả đánh giá, phân loại việc giải quyết TTHC năm 202022/01/2021Portal Admin