Kết quả giải quyết hồ sơ
tỉnh Cà Mau đến tháng 3/2019
99.78%
hồ sơ đúng hạn
Đã tiếp nhận: 177400 hồ sơ
Đã giải quyết: 177005 hồ sơ

(Tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 20/03/2019)