Kết quả giải quyết hồ sơ
tỉnh Cà Mau đến tháng 12/2019
99.47%
hồ sơ đúng hạn
Đã tiếp nhận: 327400 hồ sơ
Đã giải quyết: 325681 hồ sơ

(Tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 11/12/2019)