Kết quả giải quyết hồ sơ
tỉnh Cà Mau đến tháng 8/2020
99.69%
hồ sơ đúng hạn
Đã tiếp nhận: 222355 hồ sơ
Đã giải quyết: 221675 hồ sơ

(Tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 12/08/2020)