Kết quả giải quyết hồ sơ
tỉnh Cà Mau đến tháng 10/2018
98.53%
hồ sơ đúng hạn
Đã tiếp nhận: 133141 hồ sơ
Đã giải quyết: 131181 hồ sơ

(Tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 16/10/2018)