Kết quả giải quyết hồ sơ
tỉnh Cà Mau đến tháng 5/2020
99.77%
hồ sơ đúng hạn
Đã tiếp nhận: 1177485 hồ sơ
Đã giải quyết: 1174813 hồ sơ

(Tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 31/05/2020)