Kết quả giải quyết hồ sơ
tỉnh Cà Mau đến tháng 10/2020
99.82%
hồ sơ đúng hạn
Đã tiếp nhận: 438505 hồ sơ
Đã giải quyết: 437703 hồ sơ

(Tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 20/10/2020)