Kết quả giải quyết hồ sơ
tỉnh Cà Mau đến tháng 12/2018
98.73%
hồ sơ đúng hạn
Đã tiếp nhận: 200961 hồ sơ
Đã giải quyết: 198415 hồ sơ

(Tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 13/12/2018)