ĐƠN VỊ
Tỉnh Cà Mau
Sở Thông tin và Truyền thông
Sở Giáo dục và Đào tạo
Sở Nội vụ
Sở Tư pháp
Sở Xây dựng
Sở Khoa học và Công nghệ
Sở Y tế
Sở Ngoại vụ
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Tài chính
Sở Công Thương
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Sở Giao thông vận tải
Sở Tài nguyên và Môi trường
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Ban Quản lý khu kinh tế
Thanh Tra tỉnh
Công An Tỉnh Cà Mau
UBND thành phố Cà Mau
UBND huyện Ngọc Hiển
UBND huyện U Minh
UBND huyện Đầm Dơi
UBND huyện Phú Tân
UBND huyện Thới Bình
Huyện Cái Nước
Huyện Năm Căn
Huyện Trần Văn Thời
Tình hình xử lý hồ sơ Tỉnh Cà Mau
Đã tiếp nhận 27204
Xử lý đúng hạn 24680
Xử lý trong hạn 1928
Xử lý trễ hạn 596
Tỷ lệ đúng hạn 97.81%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 7402
Xử lý đúng hạn 5883
Xử lý trong hạn 1466
Xử lý trễ hạn 53
Tỷ lệ đúng hạn 99.28%
TUẦN 3
Đã tiếp nhận 826
Xử lý đúng hạn 478
Xử lý trong hạn 347
Xử lý trễ hạn 1
Tỷ lệ đúng hạn 99.88%