ĐƠN VỊ
Tỉnh Cà Mau
Sở Thông tin và Truyền thông
Sở Giáo dục và Đào tạo
Sở Nội vụ
Sở Tư pháp
Sở Xây dựng
Sở Khoa học và Công nghệ
Sở Y tế
Sở Ngoại vụ
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Tài chính
Sở Công Thương
Sở Nông nghiệp và PTNT
Sở Giao thông vận tải
Sở Tài nguyên và Môi trường
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Ban Quản lý khu kinh tế
Thanh Tra tỉnh
Công An Tỉnh Cà Mau
Văn phòng UBND tỉnh
Công ty Điện lực Cà Mau
Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau
Cục Hải quan
Bảo hiểm xã hội
Ngân hàng Nhà nước
Dịch vụ Công ích
Cục Thuế tỉnh
Kho bạc Nhà nước
Ban Dân tộc
UBND thành phố Cà Mau
UBND huyện Ngọc Hiển
UBND huyện U Minh
UBND huyện Đầm Dơi
UBND huyện Phú Tân
UBND huyện Thới Bình
UBND Huyện Cái Nước
UBND Huyện Năm Căn
UBND Huyện Trần Văn Thời
Tình hình xử lý hồ sơ Tỉnh Cà Mau
Đã tiếp nhận 148579
Xử lý đúng hạn 142116
Xử lý trong hạn 5685
Xử lý trễ hạn 775
Tỷ lệ đúng hạn 99.48%
THÁNG 5
Đã tiếp nhận 48612
Xử lý đúng hạn 43927
Xử lý trong hạn 4448
Xử lý trễ hạn 236
Tỷ lệ đúng hạn 99.51%
TUẦN 3
Đã tiếp nhận 3737
Xử lý đúng hạn 2920
Xử lý trong hạn 803
Xử lý trễ hạn 14
Tỷ lệ đúng hạn 99.63%
Số liệu được cập nhật đến 23:37 19-05-2019