ĐƠN VỊ
Tỉnh Cà Mau
Sở Thông tin và Truyền thông
Sở Giáo dục và Đào tạo
Sở Nội vụ
Sở Tư pháp
Sở Xây dựng
Sở Khoa học và Công nghệ
Sở Y tế
Sở Ngoại vụ
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Tài chính
Sở Công Thương
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Sở Giao thông vận tải
Sở Tài nguyên và Môi trường
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Ban Quản lý khu kinh tế
Thanh Tra tỉnh
Công An Tỉnh Cà Mau
UBND thành phố Cà Mau
UBND huyện Ngọc Hiển
UBND huyện U Minh
UBND huyện Đầm Dơi
UBND huyện Phú Tân
UBND huyện Thới Bình
UBND Huyện Cái Nước
UBND Huyện Năm Căn
UBND Huyện Trần Văn Thời
Tình hình xử lý hồ sơ Tỉnh Cà Mau
Đã tiếp nhận 67802
Xử lý đúng hạn 64073
Xử lý trong hạn 2459
Xử lý trễ hạn 1270
Tỷ lệ đúng hạn 98.13%
THÁNG 6
Đã tiếp nhận 7287
Xử lý đúng hạn 5740
Xử lý trong hạn 1505
Xử lý trễ hạn 42
Tỷ lệ đúng hạn 99.42%
TUẦN 3
Đã tiếp nhận 1199
Xử lý đúng hạn 698
Xử lý trong hạn 501
Xử lý trễ hạn 0
Tỷ lệ đúng hạn 100.00%
Số liệu được cập nhật đến 15:06 18-06-2018