Kết quả giải quyết hồ sơ
tỉnh Cà Mau đến tháng 3/2023
99.77%
hồ sơ đúng hạn
Đã tiếp nhận: 84390 hồ sơ
Đã giải quyết: 84197 hồ sơ

(Tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 29/03/2023)