Đơn vị
Tỉnh Cà Mau
Sở Thông tin và Truyền thông
Sở Giáo dục và Đào tạo
Sở Nội vụ
Sở Tư pháp
Sở Xây dựng
Sở Khoa học và Công nghệ
Sở Y tế
Sở Ngoại vụ
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Tài chính
Sở Công Thương
Sở Nông nghiệp và PTNT
Sở Giao thông vận tải
Sở Tài nguyên và Môi trường
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Ban Quản lý khu kinh tế
Thanh Tra tỉnh
Công An Tỉnh Cà Mau
Văn phòng UBND tỉnh
Công ty Điện lực Cà Mau
Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau
Cục Hải quan
Bảo hiểm xã hội
Ngân hàng Nhà nước
Dịch vụ Công ích
Cục Thuế tỉnh
Kho bạc Nhà nước
Ban Dân tộc
UBND thành phố Cà Mau
UBND huyện Ngọc Hiển
UBND huyện U Minh
UBND huyện Đầm Dơi
UBND huyện Phú Tân
UBND huyện Thới Bình
UBND Huyện Cái Nước
UBND Huyện Năm Căn
UBND Huyện Trần Văn Thời
DANH SÁCH THỦ TỤC Tỉnh Cà Mau
Thủ tục
TT73: 2. Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng
TT73:2. Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng
Đơn vị: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Lĩnh vực Thể dục thể thao
Mức độ 3
Xuất thủ tục
Nộp hồ sơ
T-CMU-289831-TT: Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em
T-CMU-289831-TT:Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em
Đơn vị: UBND Thị Trấn Trần Văn Thời
Trẻ em (LĐTBXH)
Mức độ 3
Xuất thủ tục
Nộp hồ sơ
CMU-290773: Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm
CMU-290773:Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm
Đơn vị: Sở Tài nguyên và Môi trường
Đất đai
Mức độ 2
Xuất thủ tục
DD10: Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm
DD10:Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm
Đơn vị: UBND Huyện Trần Văn Thời
Đất đai
Mức độ 3
Xuất thủ tục
Nộp hồ sơ
7705: Bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước.
7705:Bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước.
Đơn vị: Sở Xây dựng
Nhà ở
Mức độ 2
Xuất thủ tục
BLD-TBVXH-CMU-286307: Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài
BLD-TBVXH-CMU-286307:Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài
Đơn vị: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Việc làm
Mức độ 3
Xuất thủ tục
Nộp hồ sơ
PCP15: Báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường
PCP15:Báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường
Đơn vị: Sở Nội vụ
Hội tổ chức chính phủ
Mức độ 3
Xuất thủ tục
Nộp hồ sơ
DT024: Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư
DT024:Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư
Đơn vị: Ban Quản lý khu kinh tế
Đầu tư
Mức độ 3
Xuất thủ tục
Nộp hồ sơ
DT24: Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư
DT24:Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư
Đơn vị: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Đầu tư trong nước
Mức độ 3
Xuất thủ tục
Nộp hồ sơ
7704: Bổ nhiệm giám định viên tư pháp xây dựng đối với cá nhân khác không thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng.
7704:Bổ nhiệm giám định viên tư pháp xây dựng đối với cá nhân khác không thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng.
Đơn vị: Sở Xây dựng
Giám định tư pháp xây dựng
Mức độ 2
Xuất thủ tục
56286: Bổ sung, điều chỉnh quyết định cho phép hoạt động giáo dục đối với cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông; cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
56286:Bổ sung, điều chỉnh quyết định cho phép hoạt động giáo dục đối với cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông; cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
Đơn vị: Sở Giáo dục và Đào tạo
Giáo dục và Đào tạo
Mức độ 4
Xuất thủ tục
Nộp hồ sơ
BLĐ-TBVXH-CMU-286177: BỔ SUNG TÌNH HÌNH THÂN NHÂN TRONG HỒ SƠ LIỆT SĨ
BLĐ-TBVXH-CMU-286177:BỔ SUNG TÌNH HÌNH THÂN NHÂN TRONG HỒ SƠ LIỆT SĨ
Đơn vị: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Người có công
Mức độ 3
Xuất thủ tục
Nộp hồ sơ
BTNN004: BTNN-004Thủ tục phục hồi danh dự
BTNN004:BTNN-004Thủ tục phục hồi danh dự
Đơn vị: Sở Tư pháp
Bồi thường của nhà nước
Mức độ 2
Xuất thủ tục
T-CMU-289693-TT: Cách chức chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện
T-CMU-289693-TT:Cách chức chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện
Đơn vị: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Giáo dục nghề nghiệp
Mức độ 2
Xuất thủ tục
T-CMU-289688-TT: Cách chức chủ tịch và các thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh
T-CMU-289688-TT:Cách chức chủ tịch và các thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh
Đơn vị: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Giáo dục nghề nghiệp
Mức độ 2
Xuất thủ tục
T-CMU-286979-T: CẤP BẰNG “TỔ QUỐC GHI CÔNG” ĐỐI VỚI NHỮNG TRƯỜNG HỢP THÂN NHÂN LIỆT SĨ ĐÃ ĐƯỢC GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ ƯU ĐÃI TRƯỚC NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 1995 NHƯNG CHƯA ĐƯỢC CẤP BẰNG
T-CMU-286979-T:CẤP BẰNG “TỔ QUỐC GHI CÔNG” ĐỐI VỚI NHỮNG TRƯỜNG HỢP THÂN NHÂN LIỆT SĨ ĐÃ ĐƯỢC GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ ƯU ĐÃI TRƯỚC NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 1995 NHƯNG CHƯA ĐƯỢC CẤP BẰNG
Đơn vị: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Người có công
Mức độ 2
Xuất thủ tục
CHT10: Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực
CHT10:Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực
Đơn vị: UBND Thị Trấn Trần Văn Thời
Chứng thực
Mức độ 2
Xuất thủ tục
HT17: Cấp bản sao, trích lục hộ tịch
HT17:Cấp bản sao, trích lục hộ tịch
Đơn vị: UBND Thị Trấn Trần Văn Thời
Hộ tịch
Mức độ 4
Xuất thủ tục
Nộp hồ sơ
VTLT-02: Cấp bản sao và chứng thực lưu trữ
VTLT-02:Cấp bản sao và chứng thực lưu trữ
Đơn vị: Sở Nội vụ
Văn thư, lưu trữ
Mức độ 3
Xuất thủ tục
Nộp hồ sơ
6145: Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ số gốc
6145:Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ số gốc
Đơn vị: Sở Giáo dục và Đào tạo
Văn bằng, chứng chỉ
Mức độ 3
Xuất thủ tục
Nộp hồ sơ
1949
672
877
400
576
  • Dịch vụ hành chính công: là những dịch vụ liên quan đến hoạt động thực thi pháp luật, không nhằm mục tiêu lợi nhuận, do cơ quan nhà nước (hoặc tổ chức, doanh nghiệp được ủy quyền) có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân dưới hình thức các loại giấy tờ có giá trị pháp lý trong các lĩnh vực mà cơ quan nhà nước đó quản lý.
  • Dịch vụ công trực tuyến: là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.
  • Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1: là dịch vụ đảm bảo cung cấp đầy đủ các thông tin về quy trình, thủ tục; hồ sơ; thời hạn; phí và lệ phí thực hiện dịch vụ.
  • Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.
  • Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.
  • Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.