Đơn vị
Tỉnh Cà Mau
Sở Thông tin và Truyền thông
Sở Giáo dục và Đào tạo
Sở Nội vụ
Sở Tư pháp
Sở Xây dựng
Sở Khoa học và Công nghệ
Sở Y tế
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Tài chính
Sở Công Thương
Sở Nông nghiệp và PTNT
Sở Giao thông vận tải
Sở Tài nguyên và Môi trường
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Ban Quản lý khu kinh tế
Thanh Tra tỉnh
Công An Tỉnh Cà Mau
Công ty Điện lực Cà Mau
Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau
Cục Hải quan
Bảo hiểm xã hội
Ban Dân tộc
Cục Thuế tỉnh
UBND thành phố Cà Mau
UBND huyện Ngọc Hiển
UBND huyện U Minh
UBND huyện Đầm Dơi
UBND huyện Phú Tân
UBND huyện Thới Bình
UBND Huyện Cái Nước
UBND Huyện Năm Căn
UBND Huyện Trần Văn Thời
DANH SÁCH THỦ TỤC Tỉnh Cà Mau
Thủ tục
1.003141.000.00.00.H12: 10. Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện
1.003141.000.00.00.H12:10. Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện
Đơn vị: Bộ TTHC Cấp Huyện
Quy hoạch kiến trúc (Xây dựng)
Mức độ 2
Xuất thủ tục
1.004177.000.00.00.H12: 10. Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện
1.004177.000.00.00.H12:10. Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện
Đơn vị: Bộ TTHC Cấp Huyện
Đất đai (TNMT)
Mức độ 2
Xuất thủ tục
2.000381.000.00.00.H12: 11. Giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất
2.000381.000.00.00.H12:11. Giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất
Đơn vị: Bộ TTHC Cấp Huyện
Đất đai (TNMT)
Mức độ 4
Xuất thủ tục
1.004199.000.00.00.H12: 12. Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
1.004199.000.00.00.H12:12. Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Đơn vị: Bộ TTHC Cấp Huyện
Đất đai (TNMT)
Mức độ 2
Xuất thủ tục
1.005194.000.00.00.H12: 13. Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất
1.005194.000.00.00.H12:13. Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất
Đơn vị: Bộ TTHC Cấp Huyện
Đất đai (TNMT)
Mức độ 2
Xuất thủ tục
2.000889.000.00.00.H12: 1. Đăng ký biến động QSDĐ, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp CN, cho thuê, cho thuê lại, TK, TC, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất
2.000889.000.00.00.H12:1. Đăng ký biến động QSDĐ, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp CN, cho thuê, cho thuê lại, TK, TC, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất
Đơn vị: Bộ TTHC Cấp Huyện
Đất đai (TNMT)
Mức độ 2
Xuất thủ tục
1.004583.000.00.00.H12: 1. Thủ tục: Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
1.004583.000.00.00.H12:1. Thủ tục: Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
Đơn vị: Bộ TTHC Cấp Huyện
Đăng ký biện pháp bảo đảm
Mức độ 3
Xuất thủ tục
1.003003.000.00.00.H12: 2.Đăng ký và cấp GCN QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất LẦN ĐẦU
1.003003.000.00.00.H12:2.Đăng ký và cấp GCN QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất LẦN ĐẦU
Đơn vị: Bộ TTHC Cấp Huyện
Đất đai (TNMT)
Mức độ 2
Xuất thủ tục
1.000655.000.00.00.H12: 2. Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
1.000655.000.00.00.H12:2. Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
Đơn vị: Bộ TTHC Cấp Huyện
Đăng ký biện pháp bảo đảm
Mức độ 3
Xuất thủ tục
1.001045.000.00.00.H12: 3. Đăng ký đối với trường hợp CMĐ sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền
1.001045.000.00.00.H12:3. Đăng ký đối với trường hợp CMĐ sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền
Đơn vị: Bộ TTHC Cấp Huyện
Đất đai (TNMT)
Mức độ 2
Xuất thủ tục
1.004206.000.00.00.H12: 4. Gia hạn QSDĐ
1.004206.000.00.00.H12:4. Gia hạn QSDĐ
Đơn vị: Bộ TTHC Cấp Huyện
Đất đai (TNMT)
Mức độ 2
Xuất thủ tục
1.004193.000.00.00.H12: 5.Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp (cấp tỉnh - trường hợp đã thành lập VP đăng ký đất đai)
1.004193.000.00.00.H12:5.Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp (cấp tỉnh - trường hợp đã thành lập VP đăng ký đất đai)
Đơn vị: Bộ TTHC Cấp Huyện
Đất đai (TNMT)
Mức độ 2
Xuất thủ tục
1.000798.000.00.00.H12: 6. Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân
1.000798.000.00.00.H12:6. Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân
Đơn vị: Bộ TTHC Cấp Huyện
Đất đai (TNMT)
Mức độ 2
Xuất thủ tục
2.000744.000.00.00.H12: 777777 Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí mai táng
2.000744.000.00.00.H12:777777 Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí mai táng
Đơn vị: Bộ TTHC Cấp Huyện
Bảo trợ xã hội (LĐTBXH)
Mức độ 3
Xuất thủ tục
2.000744.000.00.00.H12: 777777 Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí mai táng
2.000744.000.00.00.H12:777777 Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí mai táng
Đơn vị: Bộ TTHC Cấp Huyện
Bảo trợ xã hội (LĐTBXH)
Mức độ 3
Xuất thủ tục
2.000744.000.00.00.H12: 777777 Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí mai táng
2.000744.000.00.00.H12:777777 Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí mai táng
Đơn vị: Bộ TTHC Cấp Huyện
Bảo trợ xã hội (LĐTBXH)
Mức độ 3
Xuất thủ tục
2.000744.000.00.00.H12: 777777 Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí mai táng
2.000744.000.00.00.H12:777777 Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí mai táng
Đơn vị: Bộ TTHC Cấp Huyện
Bảo trợ xã hội (LĐTBXH)
Mức độ 3
Xuất thủ tục
2.000744.000.00.00.H12: 777777 Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí mai táng
2.000744.000.00.00.H12:777777 Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí mai táng
Đơn vị: Bộ TTHC Cấp Huyện
Bảo trợ xã hội
Mức độ 3
Xuất thủ tục
2.000744.000.00.00.H12: 777777 Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí mai táng
2.000744.000.00.00.H12:777777 Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí mai táng
Đơn vị: Bộ TTHC Cấp Huyện
Bảo trợ xã hội (LĐTBXH)
Mức độ 3
Xuất thủ tục
2.000744.000.00.00.H12: 777777 Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí mai táng
2.000744.000.00.00.H12:777777 Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí mai táng
Đơn vị: Bộ TTHC Cấp Huyện
Bảo trợ xã hội (LĐTBXH)
Mức độ 3
Xuất thủ tục
2111
842
527
641
1549
  • Dịch vụ hành chính công: là những dịch vụ liên quan đến hoạt động thực thi pháp luật, không nhằm mục tiêu lợi nhuận, do cơ quan nhà nước (hoặc tổ chức, doanh nghiệp được ủy quyền) có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân dưới hình thức các loại giấy tờ có giá trị pháp lý trong các lĩnh vực mà cơ quan nhà nước đó quản lý.
  • Dịch vụ công trực tuyến: là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.
  • Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1: là dịch vụ đảm bảo cung cấp đầy đủ các thông tin về quy trình, thủ tục; hồ sơ; thời hạn; phí và lệ phí thực hiện dịch vụ.
  • Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.
  • Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.
  • Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.