Đến tháng 10/2020 Tỉnh Cà Mau đã giải quyết
99.82%
hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 20/10/2020)