Đến tháng 1/2021 Tỉnh Cà Mau đã giải quyết
99.98%
hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 17/01/2021)