ĐƠN VỊ
Tỉnh Cà Mau
Sở Thông tin và Truyền thông
Sở Giáo dục và Đào tạo
Sở Nội vụ
Sở Tư pháp
Sở Xây dựng
Sở Khoa học và Công nghệ
Sở Y tế
Sở Ngoại vụ
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Tài chính
Sở Công Thương
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Sở Giao thông vận tải
Sở Tài nguyên và Môi trường
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Ban Quản lý khu kinh tế
Thanh Tra tỉnh
Công An Tỉnh Cà Mau
UBND thành phố Cà Mau
UBND huyện Ngọc Hiển
UBND huyện U Minh
UBND huyện Đầm Dơi
UBND huyện Phú Tân
UBND huyện Thới Bình
UBND Huyện Cái Nước
UBND Huyện Năm Căn
UBND Huyện Trần Văn Thời
Văn phòng UBND tỉnh
Công ty Điện lực Cà Mau
Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau
Cục Hải quan
Bảo hiểm xã hội
Ngân hàng Nhà nước
Dịch vụ Công ích
Kho bạc Nhà nước
Cục Thuế tỉnh
Ban Dân tộc
Tình hình xử lý hồ sơ Tỉnh Cà Mau
Đã tiếp nhận 133140
Xử lý đúng hạn 126692
Xử lý trong hạn 4488
Xử lý trễ hạn 1954
Tỷ lệ đúng hạn 98.53%
THÁNG 10
Đã tiếp nhận 10716
Xử lý đúng hạn 7441
Xử lý trong hạn 3225
Xử lý trễ hạn 50
Tỷ lệ đúng hạn 99.53%
TUẦN 3
Đã tiếp nhận 2450
Xử lý đúng hạn 677
Xử lý trong hạn 1773
Xử lý trễ hạn 0
Tỷ lệ đúng hạn 100.00%
Số liệu được cập nhật đến 00:47 16-10-2018