Kết quả giải quyết hồ sơ
tỉnh Cà Mau đến tháng 1/2021
99.98%
hồ sơ đúng hạn
Đã tiếp nhận: 13542 hồ sơ
Đã giải quyết: 13539 hồ sơ

(Tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 17/01/2021)