Kết quả giải quyết hồ sơ
tỉnh Cà Mau đến tháng 8/2021
99.94%
hồ sơ đúng hạn
Đã tiếp nhận: 217718 hồ sơ
Đã giải quyết: 217584 hồ sơ

(Tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 02/08/2021)