ĐƠN VỊ
Tỉnh Cà Mau
Sở Thông tin và Truyền thông
Sở Giáo dục và Đào tạo
Sở Nội vụ
Sở Tư pháp
Sở Xây dựng
Sở Khoa học và Công nghệ
Sở Y tế
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Tài chính
Sở Công Thương
Sở Nông nghiệp và PTNT
Sở Giao thông vận tải
Sở Tài nguyên và Môi trường
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Sở Lao động - Thương binh và xã hội
Ban Quản lý khu kinh tế
Thanh Tra tỉnh
Công An Tỉnh Cà Mau
Công ty Điện lực Cà Mau
Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau
Cục Hải quan
Bảo hiểm xã hội
Ban Dân tộc
Cục Thuế tỉnh
UBND thành phố Cà Mau
UBND huyện Ngọc Hiển
UBND huyện U Minh
UBND huyện Đầm Dơi
UBND huyện Phú Tân
UBND huyện Thới Bình
UBND Huyện Cái Nước
UBND Huyện Năm Căn
UBND Huyện Trần Văn Thời
Tình hình xử lý hồ sơ Tỉnh Cà Mau
Đã tiếp nhận 275067
Xử lý đúng hạn 266864
Xử lý trong hạn 8007
Xử lý trễ hạn 196
Tỷ lệ đúng hạn 99.93%
THÁNG 10
Đã tiếp nhận 32
Xử lý đúng hạn 0
Xử lý trong hạn 32
Xử lý trễ hạn 0
Tỷ lệ đúng hạn 100.00%
TUẦN 1
Đã tiếp nhận 32
Xử lý đúng hạn 0
Xử lý trong hạn 32
Xử lý trễ hạn 0
Tỷ lệ đúng hạn 100.00%
Số liệu được cập nhật đến 23:50 02-10-2022